Wettelijke vermeldingen

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website gaat de site-bezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie

USCOP redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Enkel de site-bezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de site beschikbare informatie. USCOP aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de site-bezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de site.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens, waaronder data, logo’s, video’s, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van USCOP of van derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van USCOP, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen

Ieder gebruik van de site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van USCOP of van derden is verboden.

Toepasselijk recht – Scheidbaarheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

USCOP behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere site-bezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de site-bezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Hyperlinks

Het creëren van hyperlinks naar de onderhavige website is onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van USCOP. De hyperlinks die een koppeling leggen tussen de onderhavige website en andere websites kunnen geenszins aanleiding geven tot het inroepen van de aansprakelijkheid van USCOP.

Privacy

De gegevens uit de formulieren zullen door USCOP verzameld, verwerkt en/of gebruikt worden voor algemene servicedoeleinden, evenals voor verkoopspromotiedoeleinden, of direct marketing.
Alleen bevoegde personeelsleden zullen toegang krijgen tot uw Persoonlijke gegevens. USCOP treft bovendien uitgebreide technische en organisationele maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens te beschermen.

U hebt het recht om uw Persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw Persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Belgische wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.
U kunt uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

Privacy

De gegevens uit de formulieren zullen door USCOP verzameld, verwerkt en/of gebruikt worden voor algemene servicedoeleinden, evenals voor verkoopspromotiedoeleinden, of direct marketing.
Alleen bevoegde personeelsleden zullen toegang krijgen tot uw Persoonlijke gegevens. USCOP treft bovendien uitgebreide technische en organisationele maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens te beschermen.

U hebt het recht om uw Persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw Persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Belgische wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.
U kunt uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

Algemene informatie

Directeur van de publicatie: Emmanuel Everarts
Deze site is gepubliceerd door: USCOP Wallonia Brussel
Deze site is ontworpen door: Fondamenti
Deze site is ontwikkeld door: Agence Adverti
Deze site wordt gehost door: OVH